Practical Consciousness

Õppimise ja õpetamisega puutub kokku iga inimene ükskõik kas õpilase või õpetaja, lapsevanema või ühiskonnaliikmena. Elukestev õpe ning pidev enesetäiendamine on läbivad märksõnad nii formaalses haridussüsteemis kui erinevates täiendkoolituse programmides. Üha olulisemal kohal on üldpädevused ja tähelepanu pööramine inimesele kui tervikule.

Practical Consciousness koolituste fookuses on inimene ise koos oma murede, rõõmude, soovide, mõtete ja emotsioonidega. Viieosaline programm on üles ehitatud astmeliselt ja avab järk järgult uue arusaamise selle kohta, kuidas ennast sügavamalt mõista ja oma elu ise juhtida.

  • I kursusel: SELGUS õpitakse paremini tundma oma sisemaailma, kuidas sihipäraselt kasutada teadvust oma keskendumisvõime parandamiseks ja loovuse avamiseks.
  • II kursusel: EMOTSIOONID õpitakse lahti laskma pingeid tekitavatest ja elu häirivatest emotsioonidest, tänu millele ollakse võimeline taastama loomuliku rahu ja selgust ka keerulistes olukordades.
  • III kursusel: MÕTTED saadakse teada, kuidas mõtted reaalsust loovad ning omandatakse lihtsad tehnikad iseennast häirivatest mõttemustritest vabanemiseks.
  • IV kursusel: TEADVUS õpitakse äratama oma sisemist geeniust ja saadakse teada, kuidas elus kasutada rohkem inspiratsiooni.
  • V kursusel: VOOSEISUND saadakse teada, kuidas muuta vooseisundis tegutsemine enda elus püsivaks kvaliteediks.

Tänase maailma üha kiirenev areng ja muutumine toob koolisüsteemis kaasa palju uusi väljakutseid ning keerukusi. Pidevalt muutuvates oludes efektiivselt hakkama saamiseks on vaja uusi lähenemisi, teadmisi ning oskusi, mis aitaksid parandada õppetegevusele keskendumist ja võimaldaksid sotsiaalsete suhetega paremat toimetulekut.

Emotsioonidel on inimese elus ääretult suur roll. Ka harjumuspärased mõtted ja reaktsioonid mõjutavad meie elu väga oluliselt. Emotsioonide, mõtete ja reaktsioonide reguleerimise vähene oskus kahjustab sageli sihipärast tegutsemist ja ei võimalda saavutada soovitud eesmärke.

Meie poolt pakutavad nii õpetajatele suunatud koolitus „Õpetamisrõõm ja loomulik autoriteet,“ kui ka vanusegrupiti õpilastele suunatud kursused „MINA juhin enda elu!“, „Avasta iseennast“ ja “Ärevusest priiks“põhinevad kõik Practical Consciousness I ja II kursustel õpetatavatele tehnikatele. Kursuste SELGUS ja EMOTSIOONID programmid on kohandatud spetsiaalselt haridustöötajatele ja erinevas vanuses õpilastele. Soovime pakkuda igaühele parimat võimalikku tuge ja vajalikke oskusi mitmesuguste koolielus ette tulevate katsumustega toime tulemiseks ning sisemise rahu ja rõõmu säilitamiseks. Koolielule iseloomulikud näited läbi kursuste aitavad õpitavat sisu paremini mõista ja uusi oskusi tõhusamalt rakendada.

Õpetajatele, kes on koolituse täies mahus läbinud, väljastatakse koolitustunnistus, mille alusel on neil tulevikus võimalik jätkata õppimist Practical Consciousness SA III kursusel: MÕTTED.

Practical Consciousness’i viieosalise koolitusprogrammi on välja töötanud tunnustatud koolitaja ja mitmete raamatute autor Ingvar Villido. Kõik koolitustel õpetatavad tõhusad ja lihtsad tehnikad on välja arendatud tema enda poolt enam kui 30 aastat kestnud isiklike joogapraktikate käigus. Oma lähenemises käsitleb Ingvar inimest kui tervikut ning aitab kaasa üleüldise tasakaalu leidmisele ja hoidmisele elus. Koolitustel osalenud toovad kõige rohkem esile, et õpitud tehnikate praktiseerimise tulemusel on suurenenud rahulolu igapäevaste tegevustega, on paranenud keskendumisvõime ning elukvaliteet. Kõik need tulemused on üliolulised nii õppimis- kui õpetamisprotsessi juures.