Tervikharidus

Tervikharidus – mida see tähendab?

Inimene on osa loodusest, osake tervikust. Tervikharidus tähendab, et õppeprotsessis pööratakse võrdselt tähelepanu nii vajalike teadmiste ja oskuste omandamisele kui ka inimese sisemistele protsessidele: laste loomupärasele uudishimule, isetegemise soovile, loovusele ja kogemuste kaudu õppimisele, ning mõtete ja emotsioonidega toimetulekule. Samuti peetakse oluliseks sidet loodusega ning lugude kaudu õpetamist.

Meie visiooniks on inimese sisemist kasvu ja terviklikku arengut väärtustav haridus. Soovime, et tulevikus omandatakse ja rakendatakse koolihariduses senisest enam oma emotsioonide ja mõtete teadliku juhtimise oskusi, lugude kaudu õpetamist ning loodusest inspireeritud ettevõtlikkust. Nende meetodite abil on võimalik õpilasi suunata ise uurima, avastama ja katsetama ning õpitut sügavamalt eluga seostama. Usume, et tänu selliselt omandatud teadmistele ja oskustele kasvab inimeste arukus ja õnnelikkus ning maailm muutub humaansemaks ja tasakaalukamaks paigaks.

Meie missiooniks on õpilaste, õpetajate ja haridusasutuste arengu toetamine.

Veel rohkem kui läbi õpetussõnade ja raamatutarkuse, õpivad lapsed läbi eeskuju. Seetõttu usume, et õpetaja on haridussüsteemi süda. Soovime läbi pakutavate koolituste ja Lilleoru põhikooli kogemuste kaudu toetada õpilaste kõrval ka õpetajaid. Nemad on esmased uuenduslike ideede edasikandjad nii õpilastele, kogu kooli personalile kui ka lapsevanematele. Teadlike ja tasakaalus õpetajate ja õpilastega on võimalik luua koolikeskkondi, kus kõigil on meeldiv olla. Soovime, et iga õpetaja ja õpilase anded ja potentsiaal saaks parimal viisil väljendatud.

Meie väärtused on lihtsus ja selgus, uuenduslikkus, õpirõõm ning uudishimu.

Tuginedes tervikharidusele ning lähtudes soovist toetada õpetajate, laste ja haridusasutuste arengut, on meie eesmärgid:

  • sisemist kasvu ja terviklikku arengut toetavate õpiviiside levitamine;
  • teadlikku arengut ja kestlikku eluviisi edendava kooli arendamine;
  • haridussüsteemi jõustamine ja inspireeriva kasvukeskkonna kujundamine.

Koostöös teiste sarnase eesmärgiga partneritega loodame ühendada jõud, et võimalikult sobival viisil ja mõjusalt aidata ühiselt lapsi, õpetajad ja koole igapäevase toetava õpi -ja kasvukeskkonna kujundamisel.