Koolituse õppekavad

Õpetajad – õppekava kirjeldus
Õpilased 1-4 klass – õppekava kirjeldus
Õpilased 5-6 klassõppekava kirjeldus
Õpilased 7-8 klassõppekava kirjeldus
Õpilased 9-12 klassõppekava kirjeldus

Koolituse õppekorralduse alused

  1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

1.1 Täienduskoolitusele vastuvõetud õppijaks loetakse isik, kes tuleb koolituspäeval koolitusele.

1.2 Koolituselt välja arvatuks loetakse isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse dokument täienduskoolituse läbimise või täienduskoolituses osalemise kohta.

  1. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ning selle tagastamise tingimused ja kord

2.1 Õppetasu makstakse esitatud arve alusel.

2.2 Õppetasust kedagi ei vabastata.

2.3 Koolituse eest tasutud õppetasu tagastatakse 100% ulatuses arve maksja taotluse alusel, kui taotlus on jõudnud e-postile info@tmkkooli.ee viis päeva enne koolituse toimumist.

  1. Teised õppe korraldamise tingimused

3.1 Täienduskoolitusel osaleda sooviv isik peab sellest eelnevalt teada andma telefoni +372 513 7348 või e-posti info(at)tmkkooli.ee teel. Koolitusel osaleva isiku kohta kogume järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve maksja ja saaja andmed.

3.2 Koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalenud isikule dokument täienduskoolituse läbimise või täienduskoolituses osalemise kohta

Koolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  1. Täienduskoolituse õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

1.1 Täienduskoolituse õppekavad on vastavuses täienduskoolituse standardis sätestatuga.

1.2 TMK Kooli koolitajad omavad magistrikraadi ja õpetajatöö kogemust, on praktiseerinud Practical Consciousness kursustel omandatud tehnikaid vähemalt kolm aastat.

1.3 Kõik avatud koolitused toimuvad nõuetele vastavates koolitusruumides.

  1. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

2.1 Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.

2.2 Tagasisidet kogutakse vaid nendelt isikutelt, kes saavad koolituse lõpetamisel tunnistuse.